Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 260
Năm 2021 : 1.491
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019

Sáng 5/9, hòa chung không khí toàn dân đưa trẻ đến trường, trường THCS Tân Hòa đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 trang trọng, ấm áp và hứa hẹn một "vụ mùa" dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích...

T©n Hßa lµ quª h­ư¬ng giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p n¬i ®©y ®· nu«i dÊu bao chiÕn sÜ c¸ch m¹ng. Vµ trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng MÜ, T©n Hßa ®· ®ãng gãp biÕt bao søc ngư­êi søc cña cho c«ng cuéc gi¶i phãng ®Êt n­íc. Vinh dù vµ tù hµo thay T©n Hßa ®· ®­îc ®ãn B¸c Hå vÒ th¨m n¨m 1965 vµ ngµy10/04/2001 ®ư­îc c«ng nhËn danh hiÖu Anh hïng lùc l­ưîng vò trang nh©n d©n thêi k× chèng Ph¸p .

Víi 52 n¨m x©y dùng vµ tr­ưëng thµnh tr­ưêng THCS T©n Hßa h«m nay m·i tù hµo vÒ truyÒn thèng cña nhµ trư­êng. C¸c thÕ hÖ häc sinh vµ c¸c thÇy c« gi¸o h«m nay ®ang viÕt tiÕp vµo truyÒn thèng nh÷ng kú tÝch míi lµm r¹ng rì cho truyÒn thèng ng«i trư­êng. C¸c thÇy c« vµ häc sinh ®i trư­íc ®· th¾p s¸ng lªn ngän löa cña lßng t«n s­ư träng ®¹o vµ h«m nay c¸c thÕ hÖ nèi tiÕp sÏ lµ ng­ưêi gi÷ vµ truyÒn löa cho c¸c thÕ hÖ sau. Dï mai sau cã lín kh«n tr­ưëng thµnh mçi ngư­êi ®Òu lu«n nhí vÒ m¸i trư­êng x­a víi tÊt c¶ t×nh yªu cña m×nh ë ®ã lµ thÇy c«, b¹n bÌ, m¸i tr­ưêng th©n yªu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới